Acord software

ACORD DE LICENŢĂ PENTRU SOFTWARE-UL OMAX

1. ACORDAREA LICENŢEI

Potrivit termenilor din prezentul Acord, OMAX Corporation, (OMAX), acordă deţinătorului echipamentului, funcţionarilor, directorilor, angajaţilor, contractanţilor şi agenţilor („Licenţiaţi”), acestuia o Licenţă non-exclusivă, netransferabilă, conform descrierii din prezentul Acord pentru utilizarea acestui Software, pe lângă respectarea următoarelor condiţii stabilite în secţiunea 1-8, („Condiţiile licenţei”):
i. Licenţiatul va folosi Software-ul pentru pregătirea tăierii şi prelucrarea proiectelor executate numai cu produse proiectate şi fabricate de OMAX;
ii. Licenţiatul are o stare bună financiară în ceea ce priveşte contul de Licenţiat OMAX;
iii. Licenţiatul nu va folosi sau furniza sub nicio formă, în mod direct sau indirect, nu va asista la utilizarea sau livrarea unei versiunii/copii a Software-ului sau a altor informaţii sau date sau a altor rezultate livrate de Software către nicio persoană sau entitate juridică implicată în producţia, vânzarea, distribuirea sau alt tip de afiliere comercială a unui echipament non-OMAX, inclusiv, dar fără a se limita la alte echipamente cu jet de apă sau abrazive cu jet de apă non-OMAX;
iv. Toate brevetele aplicabile şi notificările privind drepturile de autor sunt menţinute şi afişate în Software;
v. Licenţiatul nu integrează acest Software, nici în întregime sau parţial într-un sistem sau produs (software sau hardware), pentru revânzare sau nu pentru revânzare care nu este proiectat sau produs de OMAX;
vi. Licenţiatul nu va închiria, concesiona, împrumuta, vinde, redistribui, aloca sau sublicenţia Software-ul;
vii. Licenţiatul nu va copia, decompila, demonta, dezasambla, încerca să deducă codul sursă, modifica sau crea lucrări derivate din acest Software, nici a actualizărilor sau părţi ale acestuia (cu excepţia şi numai în măsura în care restricţiile sunt interzise prin lege sau în măsura în care termenii de licenţiere permit acest lucru prin reglementarea utilizării oricăror componente cu sursă deschisă incluse în Software);
Încălcarea oricăror Condiţii de licenţiere poate atrage urmărirea penală şi solicitarea de daune. Licenţiatul este de acord să respecte prezentele Condiţii de licenţiere.

2. DREPTURI DE AUTOR 

Software-ul este deţinut de OMAX şi protejat de legile privind drepturile de autor din Statele Unite ale Americii şi prevederile tratatelor internaţionale. Licenţiatul nu poate elimina notificarea privind drepturile de autor din nicio copie a Software-ului şi din nicio copie a materialelor scrise, dacă există, care însoţesc Software-ul.

3. RESTRICŢII PRIVIND SECRETUL COMERCIAL

Software-ul conţine date confidenţiale privind secretul comercial al OMAX. Licenţiatul nu poate folosi Software-ul ca model sau suport de instrucţiuni pentru crearea de software destinate să funcţioneze într-un sistem care nu include maşini-unelte comandate prin calculator OMAX. În cazul în care Licenţiatul sau orice persoană care foloseşte Software-ul lucrează pentru o companie, alta decât OMAX, care produce maşini de tăiat cu jet de apă sau abrazive cu jet de apă şi care acceptă intrări generate de calculator, Licenţiatul nu va putea încărca sau rula software-ul pe niciun sistem de calcul.

4. [NU SE FOLOSEŞTE]

5. [NU SE FOLOSEŞTE]

6. NICIO GARANŢIE, EXONERARE DE RĂSPUNDERE ŞI LIMITAREA RĂSPUNDERII

LICENŢIATUL IA LA CUNOŞTINŢĂ ŞI ESTE DE ACORD CU FAPTUL CĂ UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI SE FACE NUMAI PE RISCUL LICENŢIATULUI ŞI CĂ ÎŞI ASUMĂ ÎNTREGUL RISC PRIVIND CALITATEA, PERFORMANŢA, PRECIZIA SATISFĂCĂTOARE ŞI EFORTURILE AFERENTE. ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ, SOFTWARE-UL ŞI TOATE SERVICIILE EXECUTATE DE SAU FURNIZATE DE OMAX („SERVICIILE”) SUNT LIVRATE „CA ATARE” ŞI „AŞA CUM SUNT DISPONIBILE”, CU TOATE LACUNELE ŞI FĂRĂ NICIO GARANŢIE, IAR OMAX PRIN PREZENTA SE EXONEREAZĂ DE ORICE RĂSPUNDERE PRIVIND GARANŢIILE ŞI CONDIŢIILE LEGATE DE SOFTWARE ŞI SERVICII, EXPRESE, IMPLICITE SAU LEGALE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE AFERENTE ŞI/SAU CONDIŢII DE VANDABILITATE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, PRECIZIE, UTILIZARE NEÎNTRERUPTĂ ŞI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR PĂRŢILOR TERŢE. OMAX NU GARANTEAZĂ INTERVENŢIA ÎN UTILIZAREA SERVICIILOR DE CĂTRE LICENŢIAT SAU FAPTUL CĂ FUNCŢIILE CONŢINUTE, ORI SERVICIILE EFECTUATE SAU FURNIZATE DE SERVICII VOR SATISFACE CERINŢELE LICENŢIATULUI, SAU OPERAREA SERVICIILOR VA FI LIPSITĂ DE DEFECŢIUNI, SAU CĂ DEFECŢIUNILE SERVICIILOR VOR FI REMEDIATE. NICIO INFORMAŢIE OFERITĂ VERBAL SAU ÎN SCRIS DE CĂTRE OMAX SAU REPREZENTANTUL AUTORIZAT AL COMPANIEI NU VA CREA O GARANŢIE. ÎN CAZUL ÎN CARE SERVICIILE SE DOVEDESC A FI DEFECTUOASE, LICENŢIATUL ÎŞI ASUMĂ ÎNTREAGA CHELTUIALĂ PENTRU LUCRĂRILE DE SERVICE, REPARAŢII SAU REMEDIERE. ACESTE EXCLUDERI SAU LIMITĂRI ALE GARANŢIILOR IMPLICITE VOR FI IMPLEMENTATE LA EFECTUL MAXIM PERMIS DE LEGE, ŞI SE APLICĂ NUMAI RESTRICŢII SPECIFICE JURISDICŢIEI LOCALE ALE LICENŢIATULUI.
ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGE, OMAX NU VA FI RESPONSABILĂ SUB NICIO FORMĂ PRIVIND VĂTĂMAREA CORPORALĂ SAU ORICE DAUNE INCIDENTALE, SPECIALE, INDIRECTE SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA DAUNE PENTRU PIERDERI DE PROFIT, PIERDERI DE DATE, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII SAU ALTE DAUNE SAU PIERDERI COMERCIALE PROVENITE DIN UTILIZAREA DE CĂTRE LICENŢIAT SAU INCAPACITATEA ACESTUIA DE A FOLOSI SERVICIILE, INDIFERENT DE MOTIV ŞI DE ACTUL RĂSPUNDERII (CONTRACT, PREJUDICIU SAU ALT MOTIV) ŞI CHIAR DACĂ OMAX A FOST ÎNŞTIINŢATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII A DAUNELOR.
ÎN MĂSURĂ ÎN CARE ORICARE DINTRE PREVEDERILE PRIVIND LIPSA GARANŢIEI ŞI ÎN SCOPUL EXONERĂRII DE RĂSPUNDERE, DUPĂ ESTE DESCRIS ÎN PREZENTA, POT FI LIMITATE DE JURISDICŢIA LOCALĂ A LICENŢIATULUI, ASTFEL DE PREVEDERI VOR FI REGLEMENTATE ŞI IMPLEMENTATE ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DIN JURISDICŢIA LICENŢIATULUI.
ÎNTREAGA RĂSPUNDERE A OMAX PENTRU ORICE ÎNCĂLCARE SAU LACUNĂ A OMAX A ORICĂREI PREVEDERI A ACESTUI ACORD, SAU ÎN CEEA CE PRIVEŞTE ORICE SOLICITARE AFERENTĂ ŞI INDIFERENT DE FORMA DE ACŢIUNE, FIE CĂ E BAZATĂ PE CONTRACT SAU PRODUCEREA DE PREJUDICII, INCLUSIV DIN NEGLIJENŢĂ, NU VA DEPĂŞI ÎN NICIUN CAZ (A) CEA MAI MARE SUMĂ FACTURATĂ CA ELEMENT DE LINIE PE O FACTURĂ EMISĂ CĂTRE DVS. ÎN CALITATE DE LICENŢIAT AL OMAX, SUMĂ CARE ESTE DESCRISĂ ÎN MOD SPECIFIC PENTRU (I) TAXE DE LICENŢIERE SOFTWARE ŞI/SAU (II) TAXE DE SERVICII PENTRU MENTENANŢĂ SOFTWARE SAU (B) CINCIMII DE DOLARI (5.000 USD).

7. CONFORMITATE LA LEGILE DE CONTROL AL EXPORTULUI DIN STATELE UNITE ALE AMERICII

Licenţiatul nu poate utiliza, exporta sau re-exporta în alt mod Software-ul, cu excepţia situaţiilor prevăzute de legea din Statele Unite ale Americii şi legile jurisdicţiei în care Software-ul a fost obţinut. În mod particular, dar fără limitare, Software-ul nu poate fi exportat sau re-exportat (a) în nicio ţară aflată sub embargo SUA sau (b) cetăţenilor special desemnaţi din lista Departamentului trezoreriei SUA sau de pe lista persoanelor sau entităţilor refuzate a Departamentului de comerţ al SUA. Prin utilizarea acestui software, Licenţiatul declară şi garantează faptul că nu se află într-o astfel de ţară sau pe o astfel de listă. Licenţiatul mai declară că nu va folosi produsele în scopurile interzise de legislaţia din SUA, inclusiv, dar fără a se limita la dezvoltarea, proiectarea sau producţia de arme nucleare, proiectile, chimice sau biologice.
h. Software-ul şi documentaţia aferentă sunt „Articole comerciale”, aşa cum termenul este definit în 48 C.F.R. §2.101, constând din „Software comercial pentru computere” şi „Documentaţie pentru software comercial pentru computere”, iar aceşti termeni sunt utilizaţi în 48 C.F.R. §12.212 sau 48 C.F.R. §227.7202, în funcţie de aplicabilitate. Conform 48 C.F.R. §12.212 sau 48 C.F.R. §227.7202-1 până la 227.7202-4, în funcţie de aplicabilitate, Software-ul comercial pentru computere şi Documentaţia pentru software comercial pentru computere sunt licenţiate de utilizatorii finali din Guvernul SUA (a) nu mai ca Articole comerciale şi (b) numai cu drepturile garantate pentru toţi utilizatorii finali în conformitate cu termenii şi condiţiile prezente. Drepturile nepublicate sunt rezervate de OMAX sub legea drepturilor de autor din Statele Unite ale Americii.

8. GENERALITĂŢI

8.1 Relaţia dintre Părţi.
Nicio prevedere a acestui Acord nu va crea sau implica o relaţie de agenţie între părţi, şi nu va constitui baza pentru formarea unei societăţi mixte sau parteneriate între părţi.
8.2 Atribuirea.
Licenţiatul nu poate atribui voluntar, prin forţa legii sau în alt mod, niciun drept, şi nu poate delega sarcini provenite din prezentul Acord fără consimţământul prealabil scris al OMAX, şi care nu va fi reţinut fără motiv, atât timp cât Licenţiatul respectă prevederile prezentului Acord.
8.3 Remedii echitabile şi măsuri reparatorii.
Licenţiatul ia la cunoştinţă şi este de acord cu faptul că prin orice încălcare a prezentului Acord, inclusiv, dar nelimitat la contrafacerea, încălcarea sau deturnarea drepturilor de proprietate intelectuală a OMAX pot fi cauzate daune ireparabile companiei OMAX, care nu pot fi compensate rezonabil în sume de bani. Astfel, Licenţiatul este de acord ca, suplimentar faţă de toate celelalte remedii de care OMAX dispune în mod legal, OMAX va avea dreptul să solicite măsuri reparatorii imediate, inclusiv prin hotărâri judecătoreşti împotriva Licenţiatului în orice instanţă competentă pentru a restrânge încălcarea prezentului Acord, contrafacerea, încălcarea sau deturnarea drepturilor de proprietate intelectuală a OMAX, fără să fie necesar ca OMAX să dovedească probabilitatea daunelor ireparabile, sau că daunele nu au un remediu adecvat şi fără orice solicitare ca OMAX să probeze aceste daune.
8.4 Legea aplicabilă şi jurisdicția.
Prezentul Acord va fi supus, interpretat şi aplicat în consecinţă conform legilor din statul Washington, indiferent de conflictele principiilor legale şi, dacă este aplicabil, legilor din Statele Unite ale Americii. Conform 8.6, părţile sunt de acord să accepte jurisdicţia exclusivă a instanţelor statale şi federale din Seattle, Washington, SUA, cu condiţia ca nimic din prezentul Acord să nu împiedice OMAX să înainteze o acţiune în orice instanţă competentă pentru a solicita măsuri reparatorii echitabile pentru a împiedica Licenţiatul de încălcarea prezentului Acord.
8.5 Onorariile avocaţilor.
Suplimentar faţă de orice alt drept specificat în prezenta, partea predominantă substanţial, în calitate de instanţă competentă (conform celor de mai sus), poate stabili în orice solicitare sau orice litigiu legat de prezentul Acord, indiferent dacă o astfel de solicitare sau alte litigii provin din încălcarea contractului, prejudiciu, încălcarea unui statut sau alte cauze de acţiune, va avea dreptul să recupereze şi să colecteze de la cealaltă parte costurile şi cheltuielile rezonabile apărute în legătură cu cele de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la onorariile rezonabile ale avocaţilor achitate în orice litigiu sau apel. Dacă o parte câştigă în mod substanţial pe anumite aspecte privind solicitările sau litigiile, faţă de cealaltă parte, instanţa poate repartiza plata costurilor constând din onorariul avocaţilor după cum consideră echitabil.
8.6 Separabilitate.
În cazul în care oricare dintre termenii prezentului Acord se consideră a fi neexecutoriu sau contrar prevederilor legale, se va modifica în cea mai mică măsură posibilă pentru a deveni executoriu, iar în cazul în care această modificare nu este posibilă, va fi exclus din prezentul Acord, celelalte prevederi rămânând nemodificate şi valabile.
8.7 Forţă majoră.
Nicio parte nu va fi ţinută răspunzătoare pentru întârzieri sau neîndeplinirea prezentului Acord în cazul în care aceste întârzieri sunt cauzate de evenimente sau circumstanţe care depăşesc controlul părţii întârziate.
8.8 Declaraţie de renunţare.
Declaraţia de renunţare a oricărei părţi privind orice încălcare a prezentului Acord nu va fi interpretată ca renunţare la încălcările viitoare. Toate declaraţiile de renunţare trebuie făcute în scris şi semnate de partea care renunţă la drepturile sale.
8.9 Acordul complet.
Prezentul Acord constituie întregul acord între părţi cu privire la obiectul precizat şi va abroga orice acord, propunere, negociere, reprezentare sau comunicare precedentă cu privire la obiectul Acordului. Ambele părţi iau la cunoştinţă faptul că nu au fost obligate să adere la prezentul Acord de nicio reprezentare sau promisiune nespecificată în prezenta.