Garantie

OMAX Corporation (“OMAX”) şi ROMAX Waterjet („ROMAX” )garantează faptul că echipamentul ProtoMAX® şi toate componentele produse („Produsele”) sunt lipsite de defecte de fabricaţie şi material pe o perioadă de un an de la data livrării. Această garanţie NU include piesele de uzură şi consumabilele precum garniturile, supapele, duzele de jet abraziv, tuburile de amestecare, orificiile, furtunurile de înaltă presiune, pompa sau alte componente de înaltă presiune. Această garanție exclude în mod special solicitările de despăgubire pentru efectele coroziunii, eroziunii, stării și temperaturii necorespunzătoare a apei și uzura normală sau defectarea componentelor cauzată de (i) accident, (ii) neglijență, utilizare necorespunzătoare, instalare incorectă sau abuz, sau (iii) reparații sau modificări neautorizate, sau neîntreținerea componentelor afectate în conformitate cu manualele tehnice OMAX și a specificațiilor OMAX. Clientul este avertizat cu privire la faptul că o calitatea slabă a apei și/sau temperatura ridicată a apei poate să reducă în mod semnificativ durata de viață funcțională a echipamentului; consultați recomandările privind calitatea și temperatura apei și specificațiile privind utilitățile la www.protomax.ro.

Munca depusă este responsabilitatea și cheltuiala Clientului. Răspunderea OMAX si ROMAX este limitată numai la repararea sau înlocuirea cu elemente echivalente sau rambursarea prețului de achiziție la returnarea Produsului neconform, la latitudinea exclusivă a OMAX. Această garanție este condiționată de (a) solicitarea de către Client de la OMAX sau ROMAX a unei Autorizări pentru materiale returnate (RMA), în termen de (10) zile de la descoperirea defecțiunii; (b) returnarea pieselor presupuse a fi defecte către OMAX sau ROMAX în termen de 30 de zile de la emiterea RMA (c) stabilirea de către OMAX a faptului că defecțiunile sunt supuse garanție și nu se exclud, conform celor de mai sus. Costurile de transport, comisioanele, taxele, atât pentru returnarea pieselor și pentru livrarea pieselor sau componentelor livrate de OMAX sau ROMAX vor fi suportate de Cumpărător. Efectuarea reparațiilor/modificărilor neautorizate sau utilizarea de piese de schimb terțe care nu sunt produse sau livrate de OMAX sau ROMAX va anula automat garanția și va avea drept rezultat respingerea solicitării de garanție. Accesoriile sau echipamentele produse de alte companii, dar livrate de OMAX sau ROMAX vor beneficia de garanția acordată de producător către OMAX. Perioada originală de garanție a oricăror componente reparate sau înlocuite de OMAX sau ROMAX nu va fi extinsă.

ALTE PREVEDERI PRIVIND DESPĂGUBIRILE/GARANȚIA ȘI LIMITELE ACESTORA

OMAX sau ROMAX despăgubește Cumpărătorul cu privire la orice defecțiuni și cheltuieli efectuate de Cumpărător în cazul în care un produs ProtoMAX® (și nu elemente terțe) încalcă un brevet valabil în Statele Unite sau drepturi de autori ale unor terți, cu condiția ca Cumpărătorul să informeze OMAX si ROMAX în scris privind o astfel de solicitare în termen de zece zile de la data aflării încălcării, și ca Cumpărătorul să asigura OMAX si ROMAX control deplin asupra apărării și soluționării cauzei și să coopereze în totalitate cu OMAX si cu ROMAX în acest sens. Dacă se formulează o astfel de solicitare, sau OMAX si ROMAX consideră posibilă producerea unui astfel de scenariu, OMAX, la latitudinea proprie, poate să înlocuiască sau să modifice Produsul pentru ca acesta să nu mai încalce cele mai sus menționate, sau să ramburseze prețul plătit de către Cumpărător, cu excepția a douăzeci la sută pentru fiecare an trecut de la data livrării. Cumpărătorul va întrerupe utilizarea oricărei părți a Produsului înlocuit sau modificat sau pentru care a fost solicitată rambursarea și va returna produsul în cauză către OMAX sau ROMAX.

Obligația OMAX/ ROMAX conform prezentului punct nu se aplică în cazul următoarelor solicitări: i) OMAX/ ROMAX a respectat specificațiile și solicitările Cumpărătorului; ii) utilizarea Produsului pentru a realiza un proces nerecomandat de OMAX/ ROMAX, sau iii) în legătură cu elemente sau modificări nelivrate de OMAX/ ROMAX, Cumpărătorul va despăgubi OMAX/ ROMAX în aceleași condiții pentru astfel de solicitări.

URMĂTOARELE ASPECTE STABILESC RESPONSABILITATEA OMAX/ ROMAX ȘI COMPENSAȚIA CUMPĂRĂTORULUI PENTRU ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE. OMAX/ ROMAX NU ACORDĂ NICIO ALTĂ GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, DE NICIUN FEL, INCLUSIV GARANȚII DE VANDABILITATE SAU POTRIVIRE LA UN SCOP, ÎN CURSUL EXECUTĂRII SAU ÎN NEGOCIERI ȘI UTILIZARE ÎN SCOP COMERCIAL. SUB NICIO FORMĂ COMPANIA OMAX NU VA FI RESPONSABILĂ FAȚĂ DE CUMPĂRĂTOR SAU PĂRȚI TERȚE CU PRIVIRE LA PREJUDICIILE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE, CONSECVENȚIALE SAU PUNITIVE INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PIERDEREA CAPACITĂȚII DE UTILIZARE, ÎNTÂRZIERI SAU PIERDERI DE PROFIT SAU ECONOMII LEGATE DE PRODUS, UTILIZAREA SAU PIERDEREA CAPACITĂȚII, PERFORMANȚEI SAU ÎNCĂLCAREA PREZENTULUI ACORD DE CĂTRE OMAX, SAU ÎN ALTĂ SITUAȚIE, CHIAR DACĂ OMAX ESTE CONȘTIENTĂ DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE PREJUDICII ȘI CHIAR DACĂ REMEDIERILE EXCLUSIVE SPECIFICATE ÎN PREZENTA EȘUEAZĂ FAȚĂ DE SCOPUL LOR ESENȚIAL. DREPTURILE CUMPĂRĂTORULUI SPECIFICATE ÎN PREZENTA SUNT REMEDIERI EXCLUSIVE. Cumpărătorul este de acord că, indiferent de formă sau acțiune, din relație contractuală sau prejudiciu, inclusiv din neglijență, răspunderea OMAX/ ROMAX pentru prejudiciile specificate sau din alte motive privind Produsul sau utilizarea lui nu va depăși suma totală achitată de Cumpărător către OMAX/ ROMAX pentru produsul care a  cauzat aceste pierderi. (R/09/24/10)